Almonte Walking Tour

Self guided walking tour through downtown Almonte.